Kapucni Fehérnemű Bolt és Webáruház

Aktuális ajánlat

 

 

 Legújabb, varrás nélküli FELINA melltartók!

 

G,H,I kosárméretben is!

 

 

Adatvédelmi tájékoztató
 
 
 
Adatkezelő neve és elérhetősége
 
Név: Agy Kft. 
Cím: 2021 Tahitótfalu, Móricz Zsigmond u. 10/c
Adóigazgatási száma: 12842056-2-13
Cégjegyzékszáma: 13-09-091231
Kibocsátó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság cégbírósága
Telefon: 06(27)304-504  vagy  06(30)230-8637
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
 
Az adatkezelés célja, jogalapja
 
Az adatkezelés jogalapja az önkéntesen megadott hozzájárulása.

Az adatok megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától – hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

 
 
Az adatkezeléssel érintett felhasználók köre
 
A megrendeléssel kapcsolatban rögzített adatok köre az alábbiakra terjed ki:
 

- azonosító adatok (név, nem)

- elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

- felhasználónév

- egyéb adatok, melyet Ön rendelkezésünkre bocsát

Társaságunk az Ön által megadott személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően, szigorúan bizalmasan kezeli, azokat 3. fél részére nem adja át. Társaságunk - a megrendelés teljesítése érdekében - kizárólag a GLS Hungary Kft., valamint az Agrogalgaker Kft. (GLS Hungary Kft. alvállalkozója) partnerek részére továbbítja a csomag sikeres kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat(megrendelő neve, szállítási címe és telefonos elérhetősége). 

 
 
Az adatkezelés időtartama
 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve kérheti adatai törlését kapucni@kapucni, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk az Ön által megadott e-mail címre.

Személyes adatait a regisztrációtól/ megrendeléstől számított 3 évig tároljuk.

 
 
Az adatok megtekintésének, módosításának, törlésének módja
 

1. A Vásárlók hozzáférési joga

A Vásárló jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  1. az adatkezelés céljai;
  2. az érintett személyes adatok kategóriái;
  3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

     

2. A helyesbítéshez való jog

A Vásárló jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Vásárló jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A Vásárló jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-  a Vásárló visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- a Vásárló a Rendelet cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

-  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-  a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A 3. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

- véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

- a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

- a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az előző pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Vásárló jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 
Jogorvoslati jog és bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a NAIH-nál panaszt benyújtani; továbbá abban az esetben is jogosult a NAIH-hoz fordulni, ha jogainak gyakorlása során az Adatkezelőhöz intézett kérelmét, illetve közlését elutasítják, illetve az abban foglaltak teljesítését elmulasztják.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/;

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A NAIH által meghozott jogerős döntéssel szemben bírósághoz fordulhat.

A fentieken túl bírósági jogérvényesítés keretében jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, amely az ügyben soron kívül jár el. A per az Ön választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek). A perben azt, hogy az adatkezelés jogszerű, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

A fentieken túl a 

- a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében;

- a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt; továbbá

- személyiségi jogának a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében bírósághoz fordulhat.

Az Érintettnek a fentieken túl jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos. A tájékoztató folyamatosan elérhető honlapunkon a "adatvédelmi tájékoztató "címen. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk.